Inzicht in stijl van handelen
Zelfbewuste mensen zijn in staat het beste uit zichzelf te halen en hebben plezier in hun werk, ook wanneer ze in teamverband werken. Zelfbewustzijn ontstaat doordat inzicht wordt verkregen in de eigen kwaliteiten en voorkeur van handelen. De Myers Briggs Typology Index (MBTI®) is een effectief hulpmiddel om individuele teamleden praktisch inzicht op deze gebieden te geven, zowel ten aanzien van zichzelf als ten aanzien van de andere teamleden. Er ontstaat begrip en waardering voor elkaars kwaliteiten en de verschillende types waaruit het team bestaat. Door dit wederzijds begrip en waardering groeien de teamleden naar elkaar toe, ontstaat een ontspannen sfeer en neemt het plezier in de samenwerking toe. Zo kan het team in een staat van ‘flow’ komen waarin de kracht van het team groter wordt dan de som van de samenstellende delen.

MBTI®
Het MBTI® instrument, dat gebaseerd is op theorieen van de Zwitserse psychiater Carl Jung, geeft informatie over individuele voorkeuren van personen langs vier dimensies:

Stimuleren. Hoe wordt een persoon gestimuleerd?Haalt hij zijn energie uit de buitenwereld van mensen, activiteiten en dingen (Extraversion) of uit de innerlijke wereld van ideen, gevoelens en indrukken (Introversion)?
Waarnemen. Hoe neemt een persoon informatie op?Door middel van het vaststellen van feiten met behulp van de vijf zintuigen (Sensing) of door middel van het “zesde” zintuig en opmerken wat zou kunnen zijn (Intuition)?
Beslissen. Hoe komt een persoon tot een beslissing?Op een logische, objectieve manier en op basis van volledige en gestructureerde informatie (Thinking) of op een persoonlijke, waardegerichte manier (Feeling)?
Leven. Welke levenswijze neemt een persoon aan?Leidt hij liefst een gepland en georganiseerd leven (Judging) of een spontaan, afwisselend leven (Perceiving)?

Bedrijf-afbeelding1

Combinaties van individuele voorkeuren langs deze vier dimensies leidt tot zestien unieke persoonlijkheidstypes. Inzicht in de verschillende types in teams leidt tot begrip en waardering van de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende types in een team. Dit inzicht biedt daarmee houvast om een aantal voor teams essentiele thema’s beter te begrijpen en te managen:

  • Communicatie
  • Teamcultuur
  • Leiderschap
  • Verandering
  • Probleemoplossing/Conflicthantering
  • Stress

Bij het gebruik van MBTI® is het belangrijk om te beseffen dat types te maken hebben met voorkeuren, niet met kennis, talent of vaardigheden, dat er geen goede of foute voorkeuren bestaan en dat het type nimmer als excuus gebruikt mag worden.

MBTI® kent ook een 2e stap waarbij de vragenlijst dieper ingaat op de voorkeuren langs de vier dimensies. Deze worden ieder langs vijf subdimensies opgesplitst waardoor het persoonlijkheidstype verder wordt gedifferentieerd en meer informatie verkregen wordt over de verschillen tussen personen met hetzelfde type en de overeenkomsten tussen personen met verschillende types.